Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Salsaventura B.V., hierna ook te noemen: de  dansschool.
 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de docentenopleiding te weigeren.
 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 5. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico, verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Inschrijvingen

 1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de docentenopleiding of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat de opleidingen en/of trainingen in kader van de opleiding plaatsvinden.
 2. Opleidingen
  Na inschrijving voor de opleiding en/of delen van de opleiding is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd. Betalingen dienen binnen 8 dagen na inschrijving te worden voldaan tenzij anders overeengekomen. Inschrijving kan zowel schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.
 3. De dansschool mag de opleiding annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc…  Ingeval van annulering voor de aanvang van de lessen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag minus de eventueel gevolgde lessen.

Examen

 1. Aan het einde van deel 1 en deel 2 van de opleiding heeft de deelnemer de gelegenheid deel te nemen aan het examen. Deelname aan het examen is niet verplicht gesteld.
 2. Het examen wordt afgenomen door daartoe aangewezen juryleden welke op de hoogte zijn van het materiaal zoals dat in de opleiding wordt behandeld.
 3. Over de uitslag van het examen wordt niet gecorrespondeerd.
 4. De deelnemer slaagt voor het examen indien er op de volgende onderdelen een voldoende (minimaal 6 van de 10 punten) wordt gescoord:
  Didactiek, Rhythm & Timing en Danstechniek.
 5. Indien de deelnemer op de onder hierboven genoemde punten een voldoende heeft gescoord en alle dagen aanwezig is geweest ontvangt hij/zij een certificaat.
 6. Indien de deelnemer een volledige dag en/of langer afwezig is geweest dan dienen de gemiste modules in overleg te worden ingehaald.
 7. Indien de deelnemer niet slaagt voor het examen van deel 1 van de opleiding, heeft deze het recht om deel 1 van de opleiding te herhalen zonder meerkosten. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat deelnemers die deel 1 van de opleiding voor het eerst doen voorrang hebben op diegenen die het herexamen doen.
 8. Indien de deelnemer niet slaagt voor het examen van deel 2 van de opleiding, heeft deze het recht om deel 2 van de opleiding te herhalen tegen 50% van de kosten voor deel 2 van de opleiding. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat deelnemers die deel 2 van de opleiding voor het eerst doen voorrang hebben op diegenen die het herexamen doen.

Stage

 1. Indien de deelnemer het examen voor zowel deel 1 als deel 2 met goed gevolgd heeft afgelegd bestaat er de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een stage. Hiervoor kan een zowel schriftelijk als per e-mail een aanvraag worden ingediend: mordechay@salsaventura.nl.
 2. Doel van de stage is de deelnemer optimaal voor te bereiden op het assisteren of lesgeven binnen de danslessen van Salsaventura.
 3. Een stage duurt gemiddeld tussen de 3 en 12 maanden.
 4. Een stage kan alleen worden gevolgd bij de door Salsaventura aangewezen docenten en op de door Salsaventura aangewezen dagen en locaties.
 5. Het in aanmerking komen voor de stage is mede afhankelijk van de mate waarin deelnemer past binnen het Salsaventura docententeam en de mogelijkheden om binnen afzienbare termijn te kunnen worden ingezet als docent/assitent binnen de lessen van Salsaventura.
 6. Voor aanvang van de stage dient er een overeenkomst met Salsaventura te worden getekend en dient de stagiaire akkoord te gaan met de door Salsaventura gestelde voorwaarden.

Uitschrijvingen en opzeggingen

 1. Opleiding
  De opleiding eindigt nadat de serie lessen/trainingen waaruit de opleiding bestaat is geëindigd. Indien de opleiding op initiatief van de deelnemer vroegtijdig wordt beëindigd, blijft het volledige bedrag voor de opleiding waarvoor is ingeschreven verschuldigd.

Annuleren

 1. Na inschrijving op locatie geldt er een bedenktijd van 4 dagen (inclusief weekenden). Indien binnen deze 4 dagen wordt geannuleerd is de deelnemer geen betaling verschuldigd.
 2. Na inschrijving online geldt er een bedenktijd van 14 dagen (inclusief weekenden).
 3. Indien de opleiding wordt geannuleerd wanneer deze reeds is begonnen dan worden er geen betalingen geretourneerd. In dat geval blijft het reeds betaalde bedrag gedurende een periode van 12 maanden als tegoed staan minus de reeds gegeven lessen/trainingen en minus € 20,- annuleringskosten.
 4. De annulering dient per aangetekend schrijven plaats te vinden en kan worden verzonden naar:
  Dansschool Salsaventura, Postbus 211, 2501 CE Den Haag.
  U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
 5. Annuleren kan ook per e-mail. Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van Dansschool Salsaventura is ontvangen.

Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.
  De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht  zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Herinneringskosten

 1. Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn / periode zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het verschuldigde bedrag is direct opvorderbaar, verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige lesperiode die verbonden zijn aan de inning.

De opleiding

 1. Bij inschrijving dient de deelnemer op de hoogte te worden gesteld van:
  * de globale inhoud van de opleiding
  * het aantal lesdagen
  * de tijdsduur van de lessen
  * de lestijden
  * de aanvang van de lessen
  * eventuele overige verplichtingen
 2. De lessen worden gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het lopende jaar. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit jaar gaat de deelnemer en les geld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Dansschool. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Gravenhage.